Terms
  1. Avtaleparter Dette er en avtale mellom Virtual Cycling AS (heretter VC) som tilbyr treningsdagbok p? virtualdiary.no gratis. Hver person som bruker virtualdiary, kalles heretter Sluttbruker.
  2. Immaterielle rettigheter VC har alle immaterielle rettigheter til virtualdiary, herunder opphavsrett, varemerkerett, patent, design eller andre immaterielle rettigheter. Denne avtalen omfatter ikke overdragelse av immaterielle rettigheter vedr?rende virtualdiary annet enn det som uttrykkelig st?r i denne avtalen pkt
  3. Lisens til Sluttbruker: Sluttbruker gis en tidsbegrenset og ikke-eksklusiv disposisjonsrett (lisens) til ? bruke Duellen gratis til privat bruk p? de vilk?r som f?lger av denne avtalen. Tidsbegrensning: Sluttbrukers lisens er personlig, og Sluttbruker kan ikke overdra noen rettigheter videre. Dersom Sluttbruker ?nsker ? bruke Virtualdiary i kommersiell sammenheng, m? Sluttbruker innhente forh?ndssamtykke fra VC og f?lge de betingelser VC stiller for slik bruk.
  4. Ansvarsfraskrivelse: Virtualdiary leveres ”as is” fra VC. VC garanterer ikke for eventuelle oppdateringer som sletter resultater eller innstillinger hos Sluttbrukeren. VC er ikke ansvarlig for tap eller skade p? Sluttbrukers data eller krav fra Sluttbrukeren basert p? krav fra en tredjepart. Virtualdiary er gratis og VC garanterer derfor ikke for driftsikkerheten til denne applikasjonen eller gir Sluttbruker noen garantier. Sluttbruker erkjenner og er enig i at bruk av virtualdiary skjer p? egen risiko og eget ansvar. Sluttbruker aksepterer at VC ikke er ansvarlig for tredjeparts produkter som Sluttbruker benytter, for eksempel er ikke VC ansvarlig for programvare (software) levert fra tredjepart som Sluttbruker benytter for ? ta i bruk Duellen eller maskinvare (hardware) som bluetooth mottaker, pulsbelte eller annet datautstyr som Sluttbruker benytter for ? ta i bruk virtualdiary. Sluttbruker aksepterer at VC ikke er ansvarlig for eventuelle nedlastingsproblemer Sluttbruker har vedr?rende virtualdiary. Nedlastingsproblemer kan for eksempel v?re for?rsaket av telenettet, brannmurer, feil installert eller en gammel versjon av tilknyttet programvare etc. VC oppfordrer Sluttbruker til alltid ? ha siste versjon av patcher og drivere installert p? den datamaskinen Sluttbruker benytter for ? bruke virtualdiary. Nedlastingsproblemer er ikke grunn til ? f? refundert et kj?p eller rette et reklamasjonskrav mot VC.
  5. Brukernavn og passord For ? f? tilgang som angitt i pkt 3 f?rste avsnitt m? Sluttbruker overholde vilk?rene i denne avtalen. Sluttbruker forplikter seg til ? holde passordet sitt hemmelig for andre. Hvis du har glemt ditt brukernavn og/eller passord, kan du bruke “glemt passord/brukernavn” funksjonen p? virtualdiary.no forsiden.
  6. Personvern De opplysninger Sluttbruker gir fra seg ved bruk av virtualdiary, kan Sluttbruker f? slettet. Hvis du sletter alle opplysninger om deg selv, opph?rer samtidig denne brukeravtalen. Kontakt support@virtualsports.no for sletting av opplysninger.
  7. Overtredelser Sluttbrukere som ikke f?lger disse betingelsene, kan bli utestengt fra virtualdiary.
  8. Rettsvalg og tvistel?sning Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppst?r tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten f?rst s?kes l?st ved forhandlinger. F?rer slike forhandlinger ikke frem innen to m?neder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler, og partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge, og i s? fall skal hver av partene innen 15 virkedager oppnevne en voldgiftsmann, og de partsoppnevnte voldgiftsmenn skal innen 10 virkedager deretter oppnevne voldgiftsrettens tredje medlem, som er voldgiftsrettens formann. For ?vrig gjelder bestemmelsene i lov om voldgift.